O autorech

Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

Promoval cum laude v roce 1998 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 1999 na Právnické fakultě téže univerzity. Po promoci pracoval na I. interní klinice FN Olomouc nejprve jako sekundární lékař a později jako odborný asistent a docent.

Od počátku své lékařské praxe se věnoval především elektroimpulzoterapii a invazivní léčbě srdečních arytmií. Absolvoval řadu zahraničních stáží a studijních pobytů (Klinika srdečních onemocnění, San Filippo Neri, Řím; Klinika kardiologie, nemocnice Glenfield, Leicester; Klinika kardiologie, Oviedo). Dizertační práci na téma „Bifokální a biventrikulární stimulace v resynchronizaci srdečního stahu u pacientů s významnou poruchou intraventrikulárního vedení“ obhájil v roce 2006 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a o rok později byl jmenován docentem vnitřního lékařství, když úspěšně obhájil habilitační práci na téma „Dlouhodobé výsledky srdeční resynchronizační léčby u pacientů s těžkým srdečním selháním“.

V roce 2007 nastoupil na pozici vedoucího lékaře úseku arytmologie a kardiostimulace v Kardiocentru Nemocnice České Budějovice, a.s., kde pracuje doposud. Profesorem pro obor vnitřní nemoci byl jmenován v prosinci 2017.

Je členem České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti a členem výboru České asociace pro srdeční rytmus. Je autorem více než 250 sdělení na domácích a především zahraničních odborných fórech, více než 100 původních či přehledných prací převážně v zahraničních odborných časopisech a autorem či spoluautorem řady kardiologicky zaměřených monografií a učebnic. Působí jako šéfredaktor jednoho časopisu s IF, je členem redakčních rad několika dalších odborných časopisů a je též členem vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

MUDr. Ing. Martin Eisenberger, Ph.D.

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor lékařská technika, a 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Obě vysoké školy po tři roky studoval současně. Své první kardiologické a elektrofyziologické zkušenosti získal na 1. kardio-angiologické klinice FN u sv. Anny v Brně.

Téměř čtyři roky působil jako klinický a výzkumný elektrofyziolog v kardiocentru Univerzitní nemocnice v anglickém Manchesteru, poté přes dva roky   belgickém Aalstu. Složil atestaci z vnitřního lékařství a z kardiologie a po obhájení disertační práce získal titul Ph.D.

Jeho hlavním zájmem je ablační terapie arytmií a kardiostimulace. Je členem české, britské a belgické lékařské komory a kardiologických společností.

V současné době pracuje v Kardiocentru Vysočina a. s. v Jihlavě. Je autorem mnoha zahraničních publikací a svoje výsledky prezentoval na řadě mezinárodních kongresů.